Cuộc thi nhằm tìm kiếm và hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Giải thưởng hàng trăm triệu đồng cho dự án sáng tạo ứng dụng AI - 1

Giải thưởng hàng trăm triệu đồng cho dự án sáng tạo ứng dụng AI - 2

Giải thưởng hàng trăm triệu đồng cho dự án sáng tạo ứng dụng AI - 3

Giải thưởng hàng trăm triệu đồng cho dự án sáng tạo ứng dụng AI - 4

Giải thưởng hàng trăm triệu đồng cho dự án sáng tạo ứng dụng AI - 5

Giải thưởng hàng trăm triệu đồng cho dự án sáng tạo ứng dụng AI - 6

Giải thưởng hàng trăm triệu đồng cho dự án sáng tạo ứng dụng AI - 7

Quang Niên