Bạn có ý tưởng sáng tạo?

Bạn đang có sẵn một quan hệ đối tác Australia – Việt Nam?

Và bạn đang tìm kiếm nguồn vốn hỗ trợ?

Vậy Chương trình Tài trợ Quan hệ Đối tác Sáng tạo sẽ là một nguồn lực tuyệt vời cho bạn. Chương trình này mang đến cơ hội tài trợ giúp nhân rộng các hoạt động đã được thử nghiệm, nhằm giải quyết các thách thức, hoặc nắm bắt các cơ hội mới trong bất cứ lĩnh vực nào của hệ thống sáng tạo Việt Nam.

Chương trình sẽ cấp các khoản tài trợ từ 100,000 đến 1,000,000 đô la Úc cho các ý tưởng sáng tạo, trên cơ sở cạnh tranh.

Các khoản tài trợ sẽ dành cho các quan hệ đối tác hiện có, hoặc các mối quan hệ cộng tác giữa các tổ chức Úc và Việt Nam có thể chứng minh một lộ trình rõ ràng khả năng mở rộng hoặc có tính bền vững ở Việt Nam.

Hãy nghiên cứu Hướng dẫn (https://research.csiro.au/aus4innovation/apply/) của chương trình và nộp ý tưởng của bạn tại đây (https://csiro.smartygrants.com.au/), trước Thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2019.

Nếu bạn có câu hỏi, hãy tham khảo Những Câu hỏi Thường gặp, hoặc email cho chúng tôi tại aus4innovation@csiro.au.

Chương trình Tài trợ Quan hệ Đối tác Sáng tạo là một phần quan trọng trong toàn bộ chương trình #Aus4Innovation, được tài trợ bởi Chính phủ Úc, quản lý bởi Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Úc (CSIRO) và hợp tác cùng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MoST)
———————
FUNDING OPPORTUNITY INNOVATION PARTNERSHIP GRANT OPENS TODAY – APPLY NOW!

You’ve got an innovative idea.

You’re in an existing Australia – Vietnam partnership.

You’re looking for financial support.

Then the Innovation Partnership Grant would be an excellent resource. The scheme provides funding opportunities to help scale up already tested activities to address emerging challenges or opportunities in any sector of Vietnam’s innovation system.

Grants of between AUD 100,000 to AUD 1,000,000 will be awarded on a competitive basis.
Grants will be available for existing partnerships or working relationships between Australian and Vietnamese institutions that can demonstrate an articulated pathway for scale or sustainability in Vietnam.

Read our Guideline (https://research.csiro.au/aus4innovation/apply/) and apply here (https://csiro.smartygrants.com.au/), by Friday 19 April 2019.

Any questions, refer to our FAQ (https://research.csiro.au/aus4innovation/apply/) or email to us at aus4innovation@csiro.au.

The Innovation Partnership Grant is a key component of the flagship #Aus4Innovation program, funded by the Australian Government, managed by the Australian Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO), in strategic collaboration with Ministry of Science and Technology (MoST).

#Innovation Partnership Grant #Aus4Innovation #DFAT #IXC #CSIRO #MoST